FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Og ideer til hvordan I som virksomhed arbejder med dem.

FNs 17 verdensmaal

FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet d. 25/9 2015. Til målene hører 169 delmål.
Målene er universelle og gælder således alle klodens lande. De er også ambitiøse, dog ikke mere end, at lever vi ikke op til dem, står vi over for nærmest uoverstigelige problemer. Og det ser ud til at det er svært. Omvendt er der fx sket store fremskridt på felter som fattigdom de seneste årtier. 

Nedenfor kan I se de forskellige verdensmål og måske lade jer inspirere. Ellers kan I finde meget mere om målene, fx på www.verdensmaalene.dk

Hvordan kan I som virksomhed bruge verdensmålene?

Det varierer rigtig meget fra branche til branche og virksomhed til virksomhed, hvordan man arbejder med verdensmålene. I nogle brancher ligger et match til specifikke mål måske lige til, mens man i andre tilfælde måske skal tænke lidt mere ud af boksen.

Først og fremmest kan I bruge målene som inspiration og kommunikationskoncept. Mange virksomheder vil gerne gøre en forskel på bæredygtighed, men ved ikke, hvor de skal starte. Start fx med at gennemgå overskrifterne på de 17 verdensmål og se på om der er et eller flere mål, hvor det er nærlæggende at man kan gøre en forskel som, virksomhed. Vigtigt i den forstand er at vide, at målene ikke blot omhandler miljø og klima som mange tror, men mange andre ting, fx bekæmpelse af fattigdom, uddannelse til alle mmm., så rammerne er virkelig brede. Omvendt vil jeg anbefale at man ikke koncentrerer sig om mange mål, så man risikerer at udvande sine aktiviteter, men fokusere på dem hvor man kan gøre en forskel på bæredygtighed og kommunikationen af aktiviteterne.

Derudover synes jeg godt man kan sige, at De 17 verdensmål er et kommunikationskoncept i sig selv. Der er tænkt mange tanker og gjort mange erfaringer, og man behøver derfor ikke opfinde et koncept fra bunden, men kan i stedet læne sig op ad målene. Det betyder selvfølgelig ikke, at man SKAL bruge målene hvis man har andre ideer.  

De 17 verdensmål ét for ét

Verdensmaal 1 Afskaf fattigdom

Kort om
Mål 1 er at afskaffe alle former for fattigdom på Jorden.
FNs definition på fattigdom er pt. $ 1,9 per dag og der er ca. 700 mio. mennesker der lever for under det beløb. Det svarer til under 400 kr. per måned.
I Danmark vil vi nok mene, at fattigdomsgrænsen for mennesker herhjemme ligger noget højere.

Ideer
– Samarbejd med organisationer som arbejder på at skabe bedre arbejdsforhold eller uddannelse for kvinder i udviklingslande. I mange lande betyder det meget for hele for familien at få brudt den sociale arv, med at kvinder ikke har en uddannelse eller tjener egen løn.
– Tænk lokalt. Kan I hjælpe fx hjemløse til at tjene nogle penge.
– stil krav til jeres leverandører. Tilbyder de ordentlig løn og arbejdsforhold, hvis de har produktion i andre lande.
– Stil krav til jer selv. Tilbyder I selv ordentlig løn og arbejdsforhold, hvis I har produktion i andre lande.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmaal 2 Stop sult

Kort om
Mål 2 er at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.
Her vil mange nok tænke bidrag til nødhjælp – hvilket også er godt kortsigtet, men skal man tænke bæredygtighed, er det i endnu højere grad et spørgsmål om at forbedring af landbrug, faciliteter mm. i de lande hvor de ikke er selvforsynende eller har råd til at importere.
Der er stadig tæt på 100 mio. børn som skønnes at være faretruende underernærede.

Ideer
– Arbejd med Mål 1… flere og bedre jobs og uddannelse er nok den sikreste vej til også at nå Mål 2.
– Samarbejd med organisationer som gør en forskel i de lande, som er hårdest ramt. Fx Folkekirkens nødhjælp, Red Barnet, SOS Børnebyerne m.fl.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmaal 3 Sundhed og trivsel

Kort om
Mål 3 er at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
Verdensmålene forpligter bl.a. til at gøre en ende på de sygdomme som hvert år slår mange milioner børn og voksne ihjel, fx.via mæslinger, malaria, tuberkulose, AIDS, Corona og coronalignenede sygdomme og epidemier.
Men det er også et spørgsmål om at sikre den rette ernæring, ikke mindst til børnene.
Mål 3 er et af de steder hvor der er sket et markant fald i mødre- og børnedødelighed. Men der er stadig langt igen.

Ideer
– Arbejd med Mål 1 og 2… Bedre jobs og uddannelser og bedre ernæring har også direkte indflydelse på levevilkårene og dermed sundheden generelt.
– Måske har I forstået at omstille jer ifm. Corona-udfordingerne, og kan den vej bidrage den ene eller anden vej, med erfaringer, materialer eller andet.
– Samarbejd med organisationer som hjælper på området. Det kunne fx være Læger uden grænser, Unicef m.fl.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Mål 4 Kvalitetsuddannelse

Kort om
Mål 4 er at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er en af de vigtigste faktorer for bæredygtig udvikling, og målet er konkret at alle priser og drenge skal kunne gennemføre en gratis primær og sekundær uddannelse inden 2030.

Ideer
– Samarbejd med partnere i form af organisationer eller uddannelsesinstitutioner som også har venskabsskoler i fattige lande eller blot støtter tiltag for bedre forhold. Fx den katolske skole Sankt Joseph i København.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene

Kort om
Mål 5 er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
Samme muligheder for kvinder som mænd, er helt afgørende for at skabe bæredygtig udvikling. Og derudover en menneskeret…

Ideer
– Kig indad, har I selv 100% ligestilling I jeres virksomhed (fx. på lønområdet).
– Overvej om I selv kan tilbyde arbejde til kvinder der fx. er flygtninge fra en kultur hvor der er manglende ligestilling.
– Samarbejd med organisationer der arbejder for at styrke kvinders rettigheder og muligheder.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 6 Rent vand og sanitet

Kort om
Mål 6 er at alle har adgang til rent vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.
Over 40% af verdens befolkning er påvirket af mangel på rent vand. Rent vand er en vigtig forudsætning for Mål 3 Sundhed og Trivsel, og kræver typisk store investeringer i infrastruktur.

Ideer
– Samarbejd med organisationer, der arbejdet på at fremme Mål 6
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Mål 7 Bæredygtig energi

Kort om
Mål 7 er at sikre at alle har adgang til pålidelig bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
Vigtigst i forbindelse med Mål 7 er at benytte alternativer til forsile brændstoffer, og sikre at alle får adgang til dem.

Ideer
– Kig indad. Afklar hvor meget af jeres egen energi, som kommer via bæredygtige energikilder.
– Spar generelt på energien.
– Lav evt. et overblik over jeres energiforbrug som alle medarbejdere kan se , og gør energibesparelser til en del af kulturen.
– Stil krav til jeres leverandører om brug af bæredygtige energikilder.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 9 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Kort om
Mål 8 er at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændig arbejde til alle.
Ekstrem fattigdom pga. manglende arbejde er faldet markant de seneste årtier, men arbejdsstyrken stiger stadig mere end arbejdsudbuddet, hvilket selvfølgelig kun er forværret ifm. Corona-pandemien.

Ideer
– Ansæt medarbejdere fra lande som har problemer på dette område, i forventning om at de kan bruge erfaringerne fra det danske arbejdsmarked i deres eget hjemland med tiden.
– Stil krav til jer selv, hvis I har produktion e.lign. i udlandet.
– Stil krav til jeres leverandører.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur

Kort om
Mål 9 er at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtigindustrialisering og understøtte innovation.
Udvikling i bæredygtig teknologi, industri og infrastruktur er afgørende for at sikre bæredygtighed.

Ideer
– Benyt og samarbejd med leverandører som beskæftiger sig med udfordringerne.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 10 Mindre ulighed

Kort om
Mål 10 er at reducere ulighed i og mellem lande.
Uligheden er i høj grad bundet op på indkomst. Forskellen i indkomst er både stor i de enkelte lande og i landene imellem.

Ideer
– Kig lokalt. Kan I fx vælge at placere produktion eller leverandørvalg i “Udkantsdanmark”.
– Kig globalt. Kan I fx vælge at placere produktion eller leverandvalg i i lande hvor uligheden mellem de lande og os er stor.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kort om
Mål 11 er at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
Over halvdelen af verdens befolkninger bor i storbyer og andelen vil stige. Samtidig er en stor del af verdens ekstreme fattigdom koncentreret i storbyer. Derfor er det kritisk for både mennesker og miljø at sikre at byerne bliver bæredygtige.

Ideer
– Hvis I kan bidrage, så samarbejd med nogle af de mange danske organisationer og virksomheder som er opstået i forbindelse med de nye kæmpe byprojekter i Ørestad og Nordhavn. Specielt i den nye bydel i Nordhavn er der meget stor fokus på bæredygtighed ifm. byudviklingen.
– Kig indad. Er der nogle af de mange nye teknologier, fx ifm. energiforsyning I kan bruge i jeres virksomhed eller advokere for at bruge i den bydel I er beliggende i.
– Samarbejd med organisationer der arbejder med bæredygtig byudvikling i fattige lande eller bare generelt.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 12 Ansvarlig forbrug og produktion

Kort om
Mål 12 er at sikre bæredygtig forbrug og produktionsformer.
Vi producerer overordnet for uhensigtsmæssigt med stort vandforbrug, forurening, spild, affald mm. Når vi efterfølgende forbruger det producerede, forbruger vi langt mere end vi kan forbruge eller skille os af med på bæredygtig vis.

Ideer
– Kig indad. Der findes næppe én virksomhed som ikke kan gøre sin produktion mere bæredygtig. Skab overblik over hvor og sæt ind.
– Involver medarbejderne. Gør optimering af produktion og forbrug en del af jeres kultur.
– Samarbejd med de mange offentlige og private organisationer som har ekspertise på området.
– Overvej at få en af de certificeringer der findes på området, så I er sikre på at I holder ved.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 13 Klimaindsats

Kort om
Mål 13 er at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
Menneskeskabte klimaforandringer kan ikke undgåes, de er her allerede, men vi kan arbejde på at begrænse at forandringer kommer helt ud af kontrol, samt indrette vores samfund til at modstå de udfordringer, forandringerne fører med sig.

Ideer
– Kig indad. Afklar hvad jeres virksomheds klimaaftryk er.
– Få overblik over hvilke klimaskadelige effekter jeres produktion eller blot tilstedeværelse har. Afklar hvor I kan finde alternativer der er mindre skadelige for klimaet.
– Stil krav til jeres leverandører om at de skal kunne levere klimavenlige løsninger.
– Kan I gøre noget specielt i forhold til transport af jeres produkter.
– Samarbejd med organisationer og virksomhed som arbejder med klimaindsatser – lokalt og globalt.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Klimamål 14 Livet i havet

Kort om
Mål 14 er at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.
Verdenshavenes betydning for klimaet og menneskeheden kan ikke overvurderes. Havene absorberer en meget stor det af den CO2 vi menneske slipper ud. Mange hundrede milioner menneskers levebrød er i en eller anden grad afhængig af havene og en meget stor del af vores kost kommer derfra. Alligevel forurener vi havene som aldrig før. Det anslås at der i gennemsnit er 13.000 stykker plastaffald per kvadratkilometer i havene.

Ideer
– Kig indad. Er de varer i producerer i en eller anden grad med til at forurene havene. Er der fx. plastemballage som er svært nedbrydelig.
– Får I transporteret/transporteret varer på en måde der er forsvarlig for havene.
– Stil krav til jeres leverandører om at de skal kunne levere klimavenlige løsninger.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 15 Livet på land

Kort om
Mål 15 er at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
Måden jordens ressourcer bliver udnyttet i dag er ikke bæredygtig, der bliver forbrugt flere ressourcer end der kommer til.

Ideer
– Se på om og hvordan I kan omligge jeres økonomi til cirkulær økonomi. Tag de første skridt, og gør jer erfaringer.
– Stil krav til jeres leverandører om at de skal kunne levere bæredygtige løsninger.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kort om
Mål 16 er at støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
Man kan også formulere det som at velfungerende samfund er bedre for bæredygtigheden end samfund med krig og korruption. Det kan synes ironisk med tanke på, at de vestlige demokratier er dem der med længder, har forurenet mest i menneskehedens historie. Men i samme demokratier kan befolkningerne skabe et pres for forandring og det er det man i nogen grad ser i dag. Dertil er erfaringen nok at diktaturstater er endnu mere ligeglade med bæredygtighed end, de vestlige demokratier har været…

Ideer
– Samarbejd med organisationer der arbejder på at styrke samfundsinstitutionererne i lande hvor de ikke er stærke.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.

Mål 17 Partnerskaber for handling

Kort om
Mål 17 er at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene.
For at imødegå de overvældende udfordringer planeten står over for – og som i overvejende grad er menneskeskabte – er vi tvunget til at samarbejde nationerne i mellem. Lige som de rige lande vil være “tvunget” til at overføre nogle af deres ressourcer til de fattige lande.
Målet kan dog også ses mere lokalt. I forbindelse med stort set alle de 16 andre mål, vil man med fordel kunne samarbejde med institutioner, organisationer og virksomheder som ved mere om emnet end i selv gør. Dertil med sine kunder og leverandører. Vi snakker ofte om at “stille krav”, men kan kunne jo også starte med at angribe udfordringerne med et konstruktivt samarbejde.

Ideer
– Samarbejd med jeres leverandører om hvordan I sammen kan øge bæredygtigheden i de aktiviteter I har.
– Samarbejd med jeres kunder om hvordan I sammen kan øge bæredygtigheden.
– Samarbejd med institutioner, organisationer og virksomheder som ved mere om bæredygtighed inden for udvalgte fokusområder end I gør.
– Samarbejd med organisationer som arbejder med at styrke partnerskaber og mindske ulighed globalt.
– Kommunikerer jeres holdninger og tiltag internt og eksternt.


Kilde: Verdensmaalene.dk

Snoet ved
icon

2243 3597

icon

kr@kaarerasmussen.com

icon

Ryesgade 3B

DK-2200 Kbh. N

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.